Pravdivá interpretace historie lidstva a nejen planety země. Nevinný

Postřeh č. 1 - tedy první

19. listopadu 2017 v 14:15 | Penguin a já |  Počátek

Kosmické drama a planetární vězení

V současné době vrcholí (nejen na planetě Zemi), ale na ní zejména ohromný rětězec událostí, který započal kdysi a kdesi jinde v prehistorických dobách na jiných planetách a s jinými účastníky, ale s dodnes učinkujícími a na dnešní lidstvo dolehlými důsledky. Tento řetez událostí typu, ake-reakce-akce-reakce je svoji podstatou konfrontační a principielně se odehrává mezi těmi, kteří odmítají respektovat evoluční pravidla hry stanovená Centrálním zdrojem (Bohem - chcete-li) a tzv. Strážci evoluce. Je na místě vědět, že právě kristovské lidstvo bylo kdysi v průběhu těchto událostí stvořeno s cílem sloužit jako evoluční strážci. A však v průběhu dlouhé řady dalších konfrontací utrpělo lidstvo nejednu velkou porážku, z nichž se dodnes nevzpamatovalo. S těmito prohranými bitvami se pojí takové koncepty, jako Pád, či vyhnání z ráje, což jsou ale již jen následné a zmanipulované interpetace skutečných dějin psaných Soupeři - vítězi.
Faktem je, že v důsledku své snad největší prohry bylo lidstvo donuceno změnit mnohé a mezi tím i svůj kosmický domov a uchýlit se na planetu Zemi. (nebojte, vše budeme postupně rozebírat) Zde pak postupně došlo k celé řadě prohraných bitev, přičemž poslední velkou prohranou bitvou byl zánik pozemské Atlantidy. A jsou to právě neblahé klíčové důsledky této prohry, které bohužel formují naši současnou realitu.
Na planetě Země jsou dnes (ale nejen dnes) ve fyzické podobě/formě inkarnovány i jiné bytosti než kristovské lidstvo, které mají zcela odlišné zájmy i světonázor a svým působením jsou zaměřeny dokončit "boj proti lidem". Tyto nekristovské bytosti lze strukturovat do dvou hlavních skupin, které je zásadním způsobem odlišují i mezi sebou. Jedné skupině těchto bytostí říkejmě Drakoniánci a druhé Annunakové. S drakoniánci si pak spáruje zájmy, které si pojmenujeme Černá agenda (také se o nich hovoří, jako o Reptaliánech) a s Annunaky si tyto bytostné zájmy pojmenujeme, jako Belilal agenda (někdo je může znát, jako pod názvem Synové Belialu či Padlí andělé. Společně jim budeme říkat Soupeři.
Je však velmi důležité uvědomit si jeden základní fakt a tím je skutečnost, že těmito Soupeři ani zdaleka nejsou všichni příslušníci těchto dvou skupin bytostí, nýbrž pouze rebelující frakce, které se z celé řady důvodů "vědomě" rozhodly neřídit Zákonem Jednoty.
Pozn. Dovolím si zde vložit krátkou poznámku pro lepší orientaci čtenáře. Jak jsme si již naznačili, ale budeme se tomu ještě věnovat. Tímto zákonem se řídí všechny bytosti (na to je od stvořitelů hodně pojistek), ale ve své moudrosti umožnili všem bytostem "možnost volby". Tzn. možnost se i (dočasně) neřídit. Je to v zájmu karmického dospívání. Později si to budeme objasňovat blíže.
Při podrobmějším průzkumu těchoto bytostí však nesmíme ztrácet ze zřetele, že jednou z klíčových strategií byla a je tzv. hybridizace, kdy v důsledku snahy o přispůsobení se pozemským poměrům docházelo k mnoha i "mezidruhovým" genetickým experimentům, které ve finále přivedly na světlo světa mnoho kříženců. V podstatě tak musíme brát na vážno myšlenku, že se mezi běžným lidstvem dnes na Zemi, prakticky ve všech politicky rozhodujících pozicích pohybují bytosti sice s lidskou formou, ale nelidským vědomím a cíli. Někdo je nazývá Ilumináti, jiný šlechta, třetí Asurové, ale aˇje nazveme jakkoliv, očekávat od nich lidské přístupy je čirá naivita a hlavně nerozum. Jsou energeticky navázáni na své mimozemské sponzory a plní jejich zadání podobně, jako trubci ve včelým úle poslouchají slepě svoji královnu. A tak zjednodušovat si jejich identifikaci na příslušníky jednoho, byť specifického národa, není produktivní a je spíše překážkou v pochopení jejich globálního planetárního učinkování.
Situace v topologii Soupeřů je totiž podstatně složitější a souvisí s topologií sítí jakoby planetárních energetických meridiánů a akupunturních bodů/sídel.
Jen na okraj poznamenávám, že ve snaze definitivně zvítězit se současné jednotlivé skupiny různorodých Soupeřů (které mimo jiné mezi sebou v minulosti dost hustě bojovali viz. ww2 o dominaci) nyní spojily do jednoho koordinovaného útvaru a 12.9.2000 n.l. vyhlásili lidstvu a Strážcům válku.
Kristovské lidstvo tedy není bezzcenou agresivní skupinou ignorantů, hlupáků či sobeckých bezcitů. K těmto a podobným projevům jsou lidé podprahově provokováni a podněcováni sofistikovanými manipulacemi prováděnými ze strany protagonistů dvou výše zmíněných - lidstvu nepřátelských agend - tedy Soupeřů. Podotýkám, že snahy o relavitizování (chápání) protilidských zájmů těchto agend je jedním z vlastních manipulačních produktů těchto agend a je na místě je strikně odmítnout. Zjednodušeně - nesnažte se jejich činy pochopit!!
Kristovské lidstvo je tedy ohromnou a svébytnou Duchovní rodinou, která do svého vínku dostala konkrétní pověření/poslání z nejvyšších evolučních míst a která je v důsledku této své úcty hodné role ve velmi dlouhodobém konfliktu nejen se svými protivníky - Soupeři, ale mnohdy, bohužel i sama se sebou. Zde je na místě opět připomenout to pomyslné oddělování zrn od plev, aby jsme si navíc nevědomky neškodili i sami sobě.
Planeta Země a současné podmínky pro lidský život na ní jsou v důsledku v minulosti proběhlých událostí válečného charakteru dodnes ve stavu, který pro inkarnované lidsto znamená zhruba totéž co pro vězně současná aplikace "svěrací kazajky" a samotky ve vězení (na Zemi) s nejpřísnější ostrahou. již chápete cemu musí dnešní lidstvo všemu čelit?
Vůči takovým poměrům je vhodné ba musím říct i nutné si uvědomit i složitost pomoci "našemu vězni" z venčí od naší pravé duchovní a Kristovské rodiny. Oni náš úděl chápou, cítí s námi a jsou na nás náležitě i hrdi. Na to prosím nezapomínejte.
No a do této těžké situace se metaforicky řečeno žene,něco jako zemětřesení či hurikán, chcete-li, kdy si nikdo ze zůčastněných, ani uvnitř, ale i ani venku, není jistý tím, jak dopadne výsledek. Ale příležitost objektivně a nezávisle na vůli kohokoliv právě přichází - a to jak k vlastnímu úniku z "vězení", tak i bohužel k hlubšímu uvěznění.
A závěrem této kapitoly se musím Vás všech zeptat "Kolik nás lidí - vězňů to ví?".
 

Předmluva aneb dvanáctero postřehů

17. listopadu 2017 v 20:15 | Penguin a já |  Počátek
Vážený čtenáři,
po předchozí obsahové stránce si Vám v tomto okamžiku (ještě než se pustíme do vlastního pojednání), dovolím si vymezit jakoby tématický rámec, které se toto týká tohoto pojednání, neboť považuji za vhodné, učinit si určitou nadhledovou představu o tom, co nás při čtení tohoto textu čeká. V dnešní neustále se zrychlující době nikdo z nás nemáme času nazbyt, a proto nepovažuji za užitečné trávit to málo času, které máme nad neefektivními a zavádějícími aktivitami či úvahami. Proto jsem se pokusil z celé tématiky vybrat to, co považuji za správná orientační fakta v dnešní informační a dezinformační houšti. Pokusil jsem se tyto koncepty srozumitelně zformulovat a shrnout do dvanácti bodů, které tak vymezují jakýsi referenční rámec, vhodný k základní orientaci typu sever/jih a který si, posléze podrobně rozpracujeme.
Pozn. Mějte prosím na mysli, že doba od sepsání původního textu již opět pokročila, že dnes již není čas na žádné mentální spekulování. Puzzle či skládanka porozumění a nezmanipulovaný, správný světonázor, to je ten správný prostředek vedoucí k jeho odkrytí. A účinek odkrytí tohoto puzzle, výsledek naší aktivní snahy o poruzemnění světu se pak projeví v modifikaci "bio-morfologického-karmického" stavu každého jednotlivého člověka a sladění těla, mysly a vědomí, které nezávisle na aktuálním dění a chtění ega v závislosti člověka na tomto systému umožní, a nebo neumožní svému nositeli využít tuto jedinečnou a dovolím si říci s ohledem na poslední události i poslední příležitost využít nadcházející evoluční příležitost.
Skutečně se domnívám, že dnes již není čas na hledání metodou pokus/omyl. A právě proto je namístě oddělit zrno od plev a specializovaně se věnovat pouze zrnu.
Nyní si dovolím malou parafrázi jednoho z "klasiků" alternativních pohledů na svět. Don Juan kdysi Carlosovi Castenedovi řekl: "Pokud stovce lidí ukážete pravdu, jen deset z nich ji bude schopno přijmout a jen jeden z deseti se podle ní zařídí". A jako takovéto možné síto pro Vaše rozhodování zda číst/nečíst, akceptovat/neakceptovat, má sloužit i tento přehled dvanácti vybraných postřehů.
pokračování...

O co tedy jde a půjde...

17. listopadu 2017 v 18:31 | Penguin a já |  SAC
Od dob 208.000 př.n.l. byly všechny cyklické překlady předmětného vědění předávány lidstvu (Kněžími UR Azuritské rasy) s jedním klíčovým záměrem - připravit postopně decimované a decimovanější lidstvo na další přirozené a cyklicky přicházející (v astronomickém smyslu) období tzv. Hvězdný aktivační cyklus (Stellar Activations Cycle) zkráceně tedy SAC.
Jde tedy o to, že další tento přirozený cyklus - od doby zhavarovaného cyklu v období 208.216 let př.n.l. - jak konec konců věděli všichni zasvěcenci od dob Atlantidy, probíhá již v naší současnosti a to právě nyní v letech 2000 - 2022 - je skutečně koncovkou, ve které není lhostejné, v jakém stavu se současné lidstvo bude nacházet!!
Vždy šlo o to, napomoci lidstvu v tom, aby si bylo schopno udržet určitou minimální vibrační či morální úroveň, neboť to je z důležitých proměných v koncovce celé této partie. Soupeřům jde samozřejmě o pravý opak. Čím morálně a hodnotově (frekvenčně) pokleslejší lidstvo, tím větší výhoda je na jejich straně.
Otázkou tedy je, co se má v tomto takto významném období vlastně odehrát. V první řadě jde o to, že na pořadu dne je oprava (z předchozích válek) poškozeného Planetárního chrámového komplexu a Planetárního štítu Země. A při této opravě je velmi důležitá mírová spolupráce lidstva se zainteresovanými, mimozemskými národy Strážců - tzv. Guardian Aliance.
Spolu s tím je klíčová i ochrana morfogenetického pole kristovského lidstva - tzv. Sféry Amenti před tím, aby ji pod svoji kontrolu získali Soupeři. kontrola nad touto Sférou Amenti je tedy klíčovým bodem určujícím vývoj soudobých a nejbližších událostí. Zatím účelem m.j. probíhá aktuální úsilí o předání předmětných vědomostí současnému lidstvu a to prostřednictvím soudobých tří překladatelů - mluvčích, z nichž 1. mluvčí - Ashayana Deane, je autorkou anglických překladů Maharata textů a tím i výchozí předlohy - tedy Pramenů pro tento materiál. Její překlady byly pro širokou veřejnost zpřístupněny v polovině roku 1999. (POZOR, v současné době jsou tyto texty již bohužel také infikované). Jde m.j. i o to, aby lidstvo bylo připraveno na zamýšlené setkání se s mimozemšťany, příslušníky národů Strážců, jejichž přítomnost na Zemi v období našeho SAC 2000 - 2022 se zřejmě stane nevyhnutelná. Jde v tom o to, že pokud by to nebyli oni, kdo vstoupí do veřejného kontaktu s lidstvem, budou to jistě Soupeři, kteří o to rovněž usilují a rádi by tak sehráli svůj starý a osvědčený manipulativní part - prohlásit se za vracející se, odvěké lidské bohy a z této nadřazené pozice jmenovat elity, které by lidem v "jejich zájmu" vládly (viz. Starověký Egypt a Řím), čehož následky dodnes krutě pociťujeme.
Pokud se podaří ochránit Zemi před kataklyzmatickými změnami v období postupujícího SAC, lze v období 2009 - 2012 očekávat událost v křesťanství prorokovanou jako tzv. druhý příchod Krista, kdy se na Zemi měl znovu inkarnovat Ježíš Kristus - 2. mluvčí z období počátku našeho letopočtu (bytost z Rady Síria, rasy Azuritů). Tento jeho příchod by měl zahájit období mírových kontaktů s mimozemskými rasami Strážců a přípravu na kontrolované otevření Síní Amenti - komplexu pozemských Hvězdných portálů, které by se mělo odehrát v prosinci 2012.
Pozn. Tak poněkud to není přesné. JK se inkarnoval v roce 2006 a Síně Amenti by se měli aktivovat 2018.
Druzí dva mluvčí Jan Křtitel a Marie již jsou rovněž v současnosti na Zemi opětovně inkarnování a společně a současně s nynějšími mluvčími pracují na překladech CDT disků.
Pozn. Opět zde musím vstoupit do textu. V době kdy docházelo k sepsání tohoto materiálu to tak mělo podle scénáře bý. Bohužel některé události musely být s ohledem na neustále se stupňující snahy Soupeřů zabránit SAC upraveny a operativně přepracovány. Takže Jan Křtitel zde inkarnován již je (2016), ale Marie doposud ne. I práce na překladu textů byla ukončena a všechny publikace buď staženy, nebo zmanipulovány. Současný čtenář musí být tedy velmi opatrný a neustále ověřovat a hledat. Já vycházím z konceptu, který se ještě zachoval. Pokud budu moci pomůžu...
A nyní se tedy opět vrátíme k původnímu textu.
Pokud současné období SAC 2000 - 2022 proběhne bez kataklyzmatických změn, lze posléze očekávat, že nastane prorokovaný Nový zlatý věk lidstva, věk jednoty, lásky, svobody, světla a evolučního vzestupu domů na domovskou planetu Tara do D-5 a případně i víš a nastane tak věk, který již nebude trvale destruktivně podrýván zákeřnými snahami Soupeřů o nadvládu nad lidstvem. Opačným pólem této alternativy pak je svět, který by se odvíjel v režii toho, co si dnes představujeme pod pojmem kontrolovaná, čipová společnost a Nový jednotný, globalizovaný světový řád (NWO/OWO), o kterém tak trefně a nenáhodně psal Orvell ve svém románu 1984.
Přejme si tedy a udělejme každý něco proto, aby se tak nestalo. Soupeřům by totiž vůbec nevadilo, kdyby na cestě k této alternativě zahubili většinu lidstva. Oni moc dobře totiž vědí, že naše fyzická smrt v této pozemské alternativě D-3 dimenzi, při uzavření vzestupné - únikové cesty, není pro ně ztrátou. Již dříve zmanipulovaným mechanizmem reinkarnace si totiž zařídili, aby se jim jejich "ovečky" posléze, z uzavřené D-4 astrální dimenze, opět na "pastvu" do D-3 cyklicky vracely...
 


Počátky našeho vesmíru - př. n.l.

17. listopadu 2017 v 15:52 | Penguin a já |  Chronologie
Začalo to tedy tzn. Velkým Třeskem??? Překvapený

....
- 246.000 let př.n.l. Předány CDT disky Urtitské kultuře.
- 208.216 let př.n.l. Období Chrámových válek. Jeden z kataklyzmatů Země. Zničení Urtitské kultury.
- 022.340 let př.n.l. Atlanská doba. misi Thovta.
- 009.558 let př.n.l. Konečná zkáza Atlanského ostrova.
- 002.040 let př.n.l. Další pokus o překlad CDT disků. Enoch.

Současnost - n.l.

17. listopadu 2017 v 15:52 | Penguin a já |  Chronologie
Historie po Kristu...Nevinný

...
- 0.325 let n.l. Nicejský koncil. Zmanipulování originálního učení Essenského bratrstva.
- 1.244 let n.l. Exkomunikace Katarů.
- 1.600 let n.l. Azurité získali zpět první z chybějících CDT disků.
- 1.999 let n.l. Azurité získali poslední z chybějících CDT disků (Tabulky svědectví) od Svobodozednářské rodiny.
- 2.000 let n.l. Započal současný SAC.
- 2.006 let n.l. Druhý příchod Ježíše Ksta na Zemi.
- 2.022 let n.l. Konec SAC.

Popis rubriky.

17. listopadu 2017 v 15:20 | já |  Chronologie
V této rubrice se budu snažit co nejjednušeji a nejpřehledněji postupně rovnat klíčová data našeho kosmického dramatu.

Ještě dříve než začneme

17. listopadu 2017 v 15:12 | Penguin a já |  Počátek
Vážený čtenáři,

Sdílením znalostí z dále prezentovaných textů se společně v ydáváme se na velmi fantastickou, ale i odpovědnou cestu za poznáním skutečné podstaty života, člověka, lidstva, planety i kosmu včetně toho, jaký to má smysl, logiku a historii.
Podstatnou a odpovědnou myšlenkou celého projektu je právě povinnost těch (co jsme o něco dál) odpovídat a pomáhat těm co jsou o něco pozadu. A tato uskutečněná, i když na počátku "jen chápaná" povinnost pomáhat nás společně sama pozmění a nakonec přivede k láskyplné motivaci sdílet navzájem naši holografickou realitu našeho vědomí v tomto těle.
Ne nadarmo jsem nazval tuto cestu "fantastickou". Chci tím vyjádřit i stav mojí mysly, kterým jsem si prošel, když jsem se sám seznamoval s tím vším, co se Vám pokusím na této naší výpravě za poznáním předat. Současně jsem si zajisté vědom i toho, že se najdou čtenáři, kteří tuto fantastisčnost přiřadí nikoliv svým pocitům z četby, nýbrž její informační rovině. Nemůže tomu být jinak, individuální (ne ty společné sdílené) bio-energetické vrstvy jednotlivců, ty tajemné oblasti našich osobností, odkud se noří naše iracionální postoje jsou vskutku jedinečné, na principu Svobodné volby pracujících, a proto i různé výsledky nesoucí jednotlivé vrstvy naší bytosti. Ale to vůbec nevadí, protože, jak jsem si již jednou zmínil v předchozí části "Cesta od sci-fi k Pravdě někdy bývá kratší, než jakákoliv jiná".
Tato naše výprava za poznáním, která nese jistě výstižný název "O čem to všechno vlastně je" - tedy je skutečně fantastická a setkáváme se na ní s mnoha koncepty a informacemi, které jsou zejména zásadně odlišné od všeho, co doposud známe. Přesto předesílám, to že data a informace zde uváděné nejsou žádnou kospirativní spekulací či štvavou propagandou a bude záležet na každém z vás jak s nimi naloží. Doporučuji tyto informace pozvolna zpracovávat, přidávat si třeba i vlastní a jako puzzle z nich dávat dohromady celek. Tyto data s kterými se budeme postupně seznamovat jsou výhradně určena k osobnímu procítění, zpracování, zužitkování a životní inspiraci (nebo i odmítnutí) každého z nás, přičemž to jak s nimi kdo ve finále naloží, je skutečně volba, kterou máme každý ve své (jak se později dozvíme) kompetenci i odpovědnosti.
A ještě na samém začátku bych rád zdůraznil ještě jednu poznámku. Tyto předávaná data jsou mými vlastními slovy, které jsem zformuloval veden snahou zhutnit (transformovat) primární údaje do přiměřené "stravitelné velikosti a podoby" tohoto druhotného textu. Jak se toto podařilo nechám na Vás, ale co je podstatné je to, že pokud se někdo rozhodne vydat se po této cestě dál, do větší hloubky, výšky či šířky, prvotní (primární) údaje jsou mu k dispozici. A z nich posléze může sám zjistit, že tato naše výprava je jen malým náhledem na skutečnou kvantitu a kvalitu informací a myšlenek, které jsou dnes inspirovanému zájemci volně a svobodně k dispozici. V anglickém originálu jsou prezentovány pod pojmem - Svobodné učení, což ale nic nemění na faktu, že si za svá (byť je intepretační) slova, každý neseme osobní, karmickou zodpovědnost. Tzn. "Jakou energii zasejeme, takovou budeme i zklízet". V tomto smyslu tedy přijímám práva a odpovědnosti přináležijící všem autorům, veřejně prezentovaných slov.
Tolik tedy na úvod a nyní již můžeme udělat první krok na této cestě, na kterou Vám všem přeji hodně štěstí a vůle k dosažení cíle. Závěrem, nechť je Vám tento text dobrým kompasem na této cestě a slibuji, že se budu snažit Vám vždy postupně rozsvěcet pomyslnou svíčku na každé křižovatce a ukazovat tu nejefektivnější a nejkratší cestu "domů".

S láskou Petr P. a já....Nevinný

Slovo autora blogu

17. listopadu 2017 v 14:03 | Penguin a já |  Počátek
Dovolte mi ještě pár poznámek úvodem. Nerozhodný

Podstatná část obsahu tohoto blogu vznikla za laskavého přispění autora Petra Pinguina, který dal obsah anglického originálu Voyagers (Poutníci) do obsahového celku a sepsal v jedinečném celku "Tajemství Amenti 1".
Srdečně mu tímto děkuji nejen za tento koncept. škoda jen, že se v době jeho první podoby nesetkal s kladnou odezvou. Snad na to bylo ještě brzy, nebo se dostal do okruhu spících čtenářů. Nicméně jsem se já při své skromnosti rozhodl "oprášit" tyto stránky přidat k nim vlastní poznatky a opětovně, třeba v trošku jiné formě uveřejnit.
Nechť Vám tedy všem slouží tato neskutečná práce ku prospěchu a třeba někdy naslyšenou...

Já z daleka...

Úvodní slovo

17. listopadu 2017 v 13:45 |  Počátek
Vážení čtenáři,

Dříve než si dovolím vás zahlcovat něčím konkrétnějším a faktickým, považuji za mou povinost zmínit původ těchto pro nás jedinečných informací - faktů.
Informace, které budou a jsou předmětem našeho zájmu a které se Vám pokusím postupně (snad pochopitelně) přetlumočit, jsou podrobně a veřejně publikovány v knižní sérii nazvané VOYAGERS a dále pak v materiálech celosvětové studijní skupiny Amenti Project. Tyto primární informační zdroje jsou tedy tím, na co se v pozdějším textu budu odkazovat jako na Prameny. Avšak co je informačním zdrojem techto Pramenů samotných? Odpověď na tuto otázku je rovněž jasně zodpověditelná, ale její přijetí již vyžaduje jistou dávku vstřícnosti, alespoň pro začátek. Pokud se vám tato odpověď bude zdát nepravděpodobná či přitážená za vlasy, prosím Vás o jedno. Neuzavírejte si úsudek ihned a pokuste se postavit k tomuto textu, jako k pracovní hypotéze. Protože věřím, že jste se sem k tomuto textu nedostali náhodou a možná záhy zjistíte, že to dává smysl i když z počátku to vypadá jako sci-fi. No někdy cesta od sci-fi k Pravdě bývá kratší než jakákoliv jiná. A vězte, že nic není náhoda.
Hned na samém začátku budiž zopakováno, že obsahově tento materiál (a o Pramenech ani nemluvě) je něčím s čímž jste se doposud nesetkali, proto Vás na to předem připravuji. Obsahuje velké množství informací, přičemž prakticky všechny jsou takového charakteru, že interpretují náš známý svět naprosto odlišně od toho,jak vyučován ve školách, prezentován v mediích či vysvětlován soudobou vědou. A to ještě zde nezmiňuji fakt kolik informací nám je záměrně utajováno. Z tohoto pohledu je proto naprosto nezbytné, aby jste se hned na začátku připravili na to, že uslyšíte věci, které do poměrně značné míry nebudou korespondovat z Vašim dosavadním poznatkovým rámcem. A proto, nejste-li dostatečně otevřeni a připraveni pracovat s těmito alter-alternativními informacemi alespoň na úrovni pracovních hypotéz, které postupně budete podrobovat svým vlastním verifikačním procedůrám, lehce by se Vám mohlo stát, že se dospustíte unáhleného závěru a to v konečném důsledku nejen ke škodě vlastní, ale možná a to bohužel i ke škodě vašich bližních. No a pokud nakonec přece jen předkládané informace nezakomponujete do svého "velkého puzzle", věřím, že Vás alespoň natolik zaujmou, že si ve finále řeknete - hmm, docela dobré sci-fi.
Tak nyní bych se rád rozloučil s těmi, kteří nás již opouštějí a vítám všechny kdo se odváží přijmout tyto následné data a informace, které jak věřím se mi podařilo a následně ještě bude dařit srozumitelně srovnat v této "fantastické" sigipedii, kterou jsem nazval "O čem to všechno vlastně je"
Takže ještě jednou hodně porozumění na této Vaší cestě...

Překlady CDT disků

17. listopadu 2017 v 12:04 | Penguin a já |  CDT disky
Od dob kataklyzma v roce 208.216 let př.n.l. byly znalosti z CDT disků v cyklických obdobích předávány lidstvu překládány prostřednictvím tří autorizovaných mluvčích - překladatelů, nicméně vždy se podařilo toto čisté vědění Soupeřům překroutit a zmanipulovat do podoby zavádějících a manipulativních náboženských či ateistických dogmat. Toto m.j. vysvětluje i společné podhoubí všech dnes známých pozemských náboženství a ateismu od východu na západ.
V období 22.340 let př.n.l., v Atlanské době vešel ve známost zejména 3. mluvčí CDT disků, který byl Azurity pověřen přinést lidstvu kýžené vědomosti. Jednalo se o atlanťana (Nibiruánsko-Anunnackého původu) známého pod jménem Thovt. Ten publikoval své překlady z CDT disků v podobě tzv. Smaragdových desek.
Klíčovým v jeho misi se však stala jeho zrada, kdy se přidal na stranu Soupeřů, vydal jim své vědomosti a pomluvil Kněžstvo Atlantidy, od kterého získal své pověření. Tato skutečnost nakonec vyústila v konečnou zkázu a zánik Atlanského ostrova v roce 9558 let př.n.l.. V období následujícím po Finálním zániku Atlantidy a po strátě sofistikovaných technologických prostředků (krystalové volné energie), zavládl v pozemských poměrech chaos a involuce lidské civilizace (jakoby doba kamenná), přičemž další dějství tohoto dramatu pokračovalo v rámci strategie Soupeřů v Pramenech popisované jako tzv. Atlanská konspirace, přičemž důsledky této klíčové zrady přetrvávají a ovlivňují lidstvo do dnešních dnů.
V období 2040 let př.n.l. došlo k dalšímu pokusu o zpřístupnění vědomostí z CDT disků lidstvu a to prostřednictvím zasvěcence jménem Enoch, který tehdy byl v pozici druhého překladatele. Enoch své překlady zrealizoval ve třech svazcích z historie: Book of Amenti, The Angelic Roster a Book of the Dragon, ale i tento pokus byl nakonec Soupeři eliminován pozemskou vládnoucí linií jejich služebníků Noe-Abraham-Mojžíš. I další následný pokus realizovaný prostřednictvím faraona Achnatona nedopadl dobře a celou situaci pouze ještě více zkomplikoval.
V Kristově době úspešně přinesli toto vědění lidstvu další mluvčí a to: 1. mluvčí - Jan Křtitel (John the Baptist), dále pak 2. mluvčí - Ježíš Kristus (Jeshua Sanada Melchizedek) a nakonec 3. mluvčí Marie (Miriam). Jan Křtitel v důsledku své předčasné smrti své překlady nedokončil, Ježíš Kristus vytvořil šest knih a Marie tři knihy. Knihy Enocha, Ježíše a Marie tak dohromady tvoří 12 z 15 chbějících knih bible, což byly původní a originální části učení linie Essenského bratrsva, kteří patřili mezi tzv. 12 kristovských andělských linií Grálu.
Toto originální učení bylo definitivně zfalšováno a zmanipulováno na Nicejském koncilu v roce 325 n.l. a to samozřejmě ze strany Římské církve, která v té době byla již zcela pod kontrolou Soupeřů.
Šachová partie pokračovala dál a ani Král Artuš a jeho Rytíři kulatého stolu nebyli zcela úspěšní ve zvrácení celé situace.
Kataři na jihu Francie (další kultura/kmen z 12-ti linií Grálu), kteří měli v držení výše uvedené původní knihy, byli Římskou církví v roce 1244 n.l. exkomunikováni, pronásledováni a nakonec i krutě zlikvidováni. Nicméně originální artefakty, které měli v držení, včetně jednoho z 12-ti Pečetních štítů stihli včas ukrýt a jsou dnes k dispozici současným překladatelům CDT disků. Středověký mýtický koncept hledání a dobití Svatého Grálu Templářskými rytíři tak vyjadřuje reálnou snahu Soupeřů o ovládnutí Planetárního chrámového komplexu - komplexu 12-ti pozemských Hvězdných bran, které původně byly v držení 12-ti lidskými Maji kulturami Grálu.
V období 1600 n.l. Azurité získali zpět první z chybějících CDT disků a v listopadu 1999 n.l. pak Azurité získali i poslední z chybějících CDT disků - nazvaný "Tabulky svědectví" rasy Templářských rytířů a to z rukou Svobodozednářské rodiny, která tento disk držela ve své moci od Atlanských dob.
Ve 20. století se do celé situace zamíchala další významná skupina Soupeřů, která poměrně zásadně ovlivnila celý dějepisný průběh tohoto století - tzv. Zeta Rigeliánci alias Šediváci. Ale i o nich a jejich působení v globální šachové partii si budeme povídat až později.

Kam dál